شطرنج در فرانسه

شطرنج در فرانسه

در سدهٔ هجدهم، فرانسه قدرت شطرنج جهان را دردست داشت.

در آن زمان، «فرانسوا-آندره دانیکن فیلیدور» بهترین بازیکن شطرنج جهان اهل فرانسه بود. شطرنج چنان در فرانسه رواج پیدا کرده بود که در هر کوی و برزن مردم به شطرنج می پرداختند. به همین خاطر قانونی تصویب شد تا از شطرنج بازی کارگران در هنگام کار جلوگیری کند. به همین منظور در قراردادهای کار که بین بازرگانان و کارگران منعقد میشد یک بند اضافه شده بود که کارگر باید تعهد میداد که شطرنج بازی نمیکند و عینا باید در پای جمله (( من تعهد میکنم در هنگام کار شطرنج بازی نکنم)) امضا می زدند.

 

مجاز به ارسال پیام نیستید