ده اصل طلایی در بازی شطرنج

ده اصل طلایی در بازی شطرنج

1. مهره های خود را هر چه سریعتر گسترش دهید.
هدف اصلی در شروع بازی ، گسترش مهره ها به بهترین محل ممکن و قلعه گرفتن شاه است. گشایش زمانی کامل می شود که گسترش سوارها و ارتباط بین رخ ها برقرار شود.

2. اسب را قبل از فیل گسترش دهيد.

3. از حرکت دادن مجدد مهره ها در شروع بازی و گشایش اجتناب نمایید.

4. از حرکت دادن غیر ضروری پیاده ها پرهیز نمایید.
در شروع بازی، حرکت پیاده ها تنها برای باز شدن قطر وزیر و فیل و کنترل مرکز انجام می شود و بجز این موارد غیر ضروری میباشد.

5. از کیش دادن غیر ضروری شاه حریف پرهیز کنید.

6. در صورتی که در گسترش مهره ها از حریف عقب هستید ازباز کردن وضعیت پرهیز نمایید.

7. د اثنای گشایش، وزیر را پشت سر خط پیاده های خودی قرار دهید.
از آنجا که وزیر مهره ای بسیار قدرتمند است بسیار آسیب پذیر نیز هست ، چرا که هر گونه تهدید و حمله از جانب سوارهای سبک حریف را باید با فرار پاسخ دهد

8. از تعویض مهره ی گسترش یافته با مهره ای که هنوز گسترش ندارد پرهیز نمایید.
در کل تعویض یک مهره با موقعیت خوب با مهره ای با موقعیت بد مناسب نیست .

9. به سرعت شاه را به قلعه ببرید.
امنیت شاه از مواردی است که در شروع یا وسط بازی باید مورد توجه قرار گیرد.

10. قلعه در جناح شاه از امنیت بیشتری نسبت به قلعه در جناح وزیر برخوردار است.قلعه گرفتن در جناح شاه او را بیشتر از مرکز دور کرده و پشت پیاده های خودی قرار می دهد .

 

مجاز به ارسال پیام نیستید