اصلی مهم: وزیر در مقابل دو رخ

اصلی مهم ...وزیر در مقابل دو رخ

در بسیاری از پوزیسیونها دو رخ در مقابل وزیر  به خوبی مقابله می کنند و گاهی نیز وزیر حریف را به زانو در می آورند..

اما تنها خطری که بازیکن صاحب دو رخ  را تهدید می کند..به وجود آمدن پیاده رونده برای بازیکن صاحب وزیر است..

چرا که مهره وزیر با قدرت مانور بسیار بالائی که دارد..در این نوع پوزیسیونها بهترین حامی پیاده رونده است و  توانائی آن در حمایت از این پیاده خطرناک بی نظیر است..

در این جا ضعف اصلی دو رخ آشکار می شود..که همان وابستگی آنهاست و نیاز به پشتیبانی از همدیگر...چه در ستونها..و چه در عرضهای صفحه..که پیاده رونده با حامی مقتدری چون وزیر..این امر را دچار مشکل می کند..

 

مجاز به ارسال پیام نیستید