آلبوم: استادان شطرنج ایران


استاد بزرگ مرتضی محجوب

استاد بزرگ احسان قائم مقامیاستاد بزرگ الشن مرادی ابدیاستاد بزرگ پوریا ایدنیاستاد بزرگ پوریا درینیاستاد بزرگ پرهام مقصودلواستاد بزرگ شجاعت قانعاستاد بزرگ همایون توفیقیاستاد بزرگ حسن عباسی فر

 

مجاز به ارسال پیام نیستید