اردوی آمادگی جهت شرکت در مسابقات بین المللی جام خزر

به منظور آمادگی شطرنجبازان جهت شرکت در مسابقات بین المللی جام خزر اردویی در هئت شطرنج شمالغرب تهران ( شهمات)  ویژه بازیکنان دارای ریتینگ زیر 1300 برگزار می گردد. این اردو پنجشنبه ها ااز تاریخ 19 دی ماه در 4 جلسه 3 ساعته برگزار خواهد شد. 

مدرسین اردو:

استاد بزرگ و مربی ارشد مرتضی محجوب

استاد بین المللی شاهین مهندسی

بازیکن و مربی برجسته کیان مشمولی

مجاز به ارسال پیام نیستید