دهمین دوره مسابقات تیمی رپید نوجوانان

در دهمین دوره مسابقات تیمی رپید نوجوانان - ریتد نیما خانباز توانست مقام اول میز 1 را کسب کند.

مجاز به ارسال پیام نیستید