13 توصیه مگنوس کارلسن به شطرنجبازان

 

1. شما می توانید از هر بازی و هرکسی یاد بگیرید و با هر کسی و به هر مقدار زمانی در هر جای جهان بازی کنید.

2. خودتان را با برنامه مختلف شطرنجی آزمایش کنید.

3. هر از گاهی از شطرنج جدا شده و استراحت کنید بدنتان هم مانند مغزتان به تقویت نیاز دارد.

4. از شطرنج بازی کردن لذت ببرید.

5. افق فکری خودتان را گسترش دهید، روش ها و شروع بازی های مختلف را بازی کنید تا درکتان از شطرنج بیشتر شود.

6. خودتان را به حل معماهای پیچیده به رقابت بطلبید چون این مهارت حل مشکلاتتان کمک خواهد کرد

7. به مقدار کافی بخوابید این یه لازمه است که مغز استراحت کند

8. بخوبی غذا و نوشیدنی میل کنید

9. با مشاهده بازی دیگران ازشان یاد بگیرید.

10. پای صفحه مهره بشینید و با خود بازی کنید این کار اعتماد بنفس شما را بیشتر میکند

11. راجب بازیکنان قدیمی تحقیق کنید از بازیهایشان درس بگیرید و از تکنیک آن ها در بازی خود استفاده کنید

12. تا آخر مبارزه کنید! چه آنجایی که برای برد بازی میکنید چه آنجایی که برای مساوی میجنگید

13. شطرنج به تمرین نیاز دارد.

 

 

 

 

 

 

 

مجاز به ارسال پیام نیستید