مسابقات قهرمانی تیمی شهرهای آسیا

مسابقات قهرمانی تیمی شهرهای آسیا از تاریخ 19 تیرماه الی 26 تیرماه طی 9 دور برگزار میشود. 

تیم "سایپا" به سرمربی گری استاد بزرگ شطرنج و مربی ارشد فیده "مرتضی محجوب" به نمایندگی ایران به نام تیم تهران در مسابقات شرکت می کند.

ترکیب تیم شامل استاد بزرگ شطرنج مسعود مصدق پور، امیررضا پورآقابالا، استاد بزرگ اصغر گلی زاده، استاد بین المللی سید خلیل موسوی می باشد.

 

مجاز به ارسال پیام نیستید